Buitenlandse bankrekeningen: hoe geeft u ze aan ?

Leestijd: 4 minuten

Sinds 1997 moet de belastingplichtige de buitenlandse bankrekeningen aangeven waarvan hij titularis is. Vroeger volstond het om het bestaan van die rekeningen aan te geven door een vakje aan te kruisen. Dat wordt nu anders. 

VALÉRIE-ANNE DE BRAUWERE
ADVOCAAT/VENNOOT THALES BRUSSELS
BELAST MET DE LEZINGEN ‘EXECUTIVE MASTER EN GESTION FISCALE’ (SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT)

IA1-life-magazine

Binnenkort wacht ons opnieuw de onaangename taak om onze belastingaangifte in te vullen. Dit is dan ook het gepaste moment om even stil te staan bij een aantal aangifteverplichtingen, voor de bezittingen in het buitenland, bijvoorbeeld:

 • een bankrekening in Spanje die gebruikt wordt om de kosten van uw tweede verblijf te betalen;
 • een verzekeringscontract tak 21 of tak 23 afgesloten bij een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij;
 • een aandelenportefeuille bij een Zwitserse bank.

U doet er best aan om deze niet te vergeten in de belastingaangifte, want door de nieuwe uitwisselingsafspraken is de Belgische fiscus hiervan meestal op de hoogte. Indien zij de vergaarde informatie vergelijkt met degene die werd aangegeven, en “het klopt niet”, dan zit een vervelende controle er aan te komen… Het deel van de belastingaangifte dat betrekking heeft op rekeningen, verzekeringscontracten en buitenlandse structuren:

life-magazine

AANGIFTE VAN BUITENLANDSE REKENINGEN

Welke rekeningen?

Alle buitenlandse rekeningen dienen aangegeven. Het maakt dus geen verschil of het een beleggingsrekening betreft in Luxemburg of een klassieke lopende rekening om de facturen van een tweede verblijf in Frankrijk te betalen. Vanaf dit jaar zal de belastingplichtige bij het Centraal aanspreekpunt (CAP, opgericht binnen de BNB) eveneens een aantal gegevens moeten meedelen met betrekking tot de buitenlandse rekeningen indien hij hiertoe door de fiscale administratie wordt uitgenodigd. Het moment waarop die uitnodiging verstuurd zal worden, dient nog bepaald.

Belastbare inkomsten?

Wanneer de rekening belastbare inkomsten genereert, bijvoorbeeld intresten en dividenden, dienen deze aangegeven bij de codes 1444-11 en 2444-78. In principe bezorgt de bank de belastingplichtige een bankuittreksel waarbij rekening wordt gehouden met de Belgische fiscaliteit. Deze inkomsten worden belast volgens het 25 %-tarief.

AANGIFTE BUITENLANDSE VERZEKERINGSCONTRACTEN

Welke verzekeringscontracten?

De verzekeringscontracten die in het buitenland (voornamelijk Luxemburg) werden afgesloten en dienen aangegeven, zijn:

 • tak 23, waarbij verschillende beleggingen mogelijk zijn (bijvoorbeeld obligaties en aandelen)
 • tak 21, met een gegarandeerd rendement (bijvoorbeeld een jaarlijkse interestvoet van 3,25 %)

 Belastbaar?

 • De inkomsten van deze contracten zijn niet belastbaar;
 • Enkel belastbaar zijn de bedragen die u tijdens de eerste 8 jaar bij uw tak 21 levensverzekering hebt teruggevraagd. In dit geval moet de belastingplichtige zijn verzekeringsmaatschappij vragen welke interesten hij bij de codes 1444-11 en 2444-78 moet aangeven.

AANGIFTE BUITENLANDSE PATRIMONIUMSTRUCTUREN

Sinds 2014 dient de belastingplichtige in zijn aangifte bepaalde patrimoniumstructuren – de zogeheten “juridische constructies” – te vermelden.

 Welke structuren?

 • De trusts, bijvoorbeeld een trust opgezet naar Angelsaksisch recht;
 • De stichtingen, met name de private stichtingen in Liechtenstein of Panama. Belgische stichtingen daarentegen dienen niet te worden aangegeven;
 • De entiteiten die niet aan inkomstentaks zijn onderworpen of onderworpen zijn aan een taxatie van vrijwel nul op de roerende inkomsten. Er zijn in totaal 69 van deze entiteiten, zoals de Luxemburgse Société de gestion de Patrimoine Familiale (SPF), de Private Limited Company in Hongkong, de British Virgin Islands Company, de Stichting Particulier Fonds op de Nederlandse Antillen, enz.

 WIE MOET AANGEVEN?

Volgende belastingplichtigen moeten deze structuren in de aangifte opnemen:

 • De settlor van de trust, de oprichter van de stichting of van de structuur;
 • Wanneer de structuur door een derde is opgericht, degene die de activa voor de structuur heeft aangeleverd;
 • Degene die geërfd heeft van de hierboven vermelde personen, behalve indien hij door het opzet van de juridische constructie niet van de financiële of andere voordelen kan genieten;
 • Degene die in het bezit is van aandelen of parten of economische rechten op de goederen en kapitalen die onder deze juridische constructie vallen;
 • Degene die weet heeft van zijn statuut als rechthebbende of potentieel rechthebbende van een juridische constructie.

Indien een van de hierboven vermelde personen nog onder ouderlijk toezicht staat, berust de verantwoordelijkheid bij zijn ouders.

IMPLICEERT DIT EEN AANSLAG?

Dat men stichter of begunstigde is van een dergelijke structuur impliceert daarom niet dat de inkomsten belastbaar zijn. Maar de regering heeft duidelijk aangegeven dat het via een Vermogensbelasting de bedoeling heeft om deze structuren in de toekomst te gaan belasten.

WAT ALS DIT BUITENLANDS BEZIT NOG NOOIT WERD AANGEGEVEN?

Indien u sommige van uw buitenlandse bankrekeningen, verzekeringscontracten of patrimoniumstructuren nooit aangaf in uw vorige aangiften, kunt u deze situatie nog regulariseren door een spontane aangifte die met assistentie van een advocaat wordt opgemaakt en ingediend.

HOE U DIT DOET?

life-magazine

Op 31 december 2013 liep de fiscale regularisatie ten einde die via een specifieke wet was ingesteld. Maar de Belgische belastingplichtige die zich nog niet in orde heeft gesteld kan zich tot de fiscus (Bijzondere Belastinginspectie – BBI) richten om een “spontane verklaring” op te stellen, met inbegrip van de betaling van de verschuldigde belasting, verhogingen en nalatigheidsintresten.

De belastingdiensten stelden in dit verband een directieve op. De spontane aangifte van de inkomsten dient terug te slaan op de 7 vorige jaren (van 2008 tot 2013-2014 vooraleer zij eenvoudigweg in de jaarlijkse aangifte wordt vermeld) en het bewijs van de oorsprong van de kapitalen dient geleverd. De belastingplichtige die de aangifte doet, zal vervolgens belastingen moeten betalen op de niet aangeven inkomsten, alsook verhogingen en nalatigheidsintresten.© Fiftyandme 2024